srpski1 bos

Login Form

Odluka o visini i načinu plaćanja članarine za 2007. godinu PDF Print E-mail
Monday, 11 April 2011 01:43

Upravni odbor Udruženja/udruge "BH novinari", na sjednici održanoj u Sarajevu 19.6.2007. godine,  donio je

O   D   L    U    K    U

o visini i načinu plaćanja članarine za 2007. godinu

Član 1.
Godišnja članarina za članove Udruženja/udruge "BH novinari"( u daljem tekstu: BHN) iznosi :

  1. za punopravne članove  -     50 KM
  2. za studente žurnalistike  -      5  KM
  3. za počasne članove        -   140 KM

 

Član 2.
Članarina se plaća na godišnjem nivou  i treba se izmiriti najkasnije do 31. jula u tokućoj godini.

Za članove BHN, koji nemaju redovita primanja,  biće omogućeno plaćanje članarine u  tri rate.

Član 3.
Članarina se plaća putem bankovnog računa BHN ili kešom u Uredu BHN u Sarajevu,   o čemu se izdaje blagajnička potvrda.

Članarina plaćena  gotovinom polaže se na bankovni račun BHN najkasnije dan nakon preuzimanja novca.

Na mjesečnom i godišnjem nivou pravi se pregled uplate članarine o čemu se redovito (svaka 3 mjeseca) izvještava Upravni i Izvršni odbor BHN.

Na godišnjoj Skupštini BHN podnosi se detaljan izvještaj o prilivu i utrošku članarine za tekuću godinu.

Član 4.
Izmirenje godišnje članarine prema BHN je uvjet za dobijanje press kartice IFJ.

Za 2007. izdavanje IFJ kartice iznosi 30 KM ( ili 15 EURO) što je cijena koju  je odredila Medjunarodne federacije novinara ( IFJ).

Član 5.
Članovi BHN,  koji ne plate godišnju članarinu do predvidjenog roka,  biće pozvani dva puta (putem maila i telefonom) da izvrše svoju obavezu.

Ukoliko ni nakon trećeg, pismenog upozorenja, ne plate članarinu,  Upravni odbor BHN će donijeti odluku o isključenju  iz članstva .

Član 6.
O isključenju iz BHN članstva će biti obaviještene kompanije sa kojima BHN ima  sporazum o popustu za različite usluge, nakon čega će biti ukinuto pravo na ostvarivanje ppusta na odnovi članstva u BHN.

O isključenju iz BHN članstva biće obaviještena i Medjunarodna federacija novinara, od koje će biti zatraženo poništenje IFJ press kartice.

Član 7.
O novoj članarini, načinima plaćanja i mjerama koje će biti poduzete prema članovima koji ne budu izvršavali svoje obaveze, biće pismenim putem ( mail, fax....) upoznati svi članovi BHN.

Član 8.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sarajevo, 19.6.2007.                                                                                   
Upravni odbor

 

The Free Media Help Line

elinija
Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/fax: +387 33 223 818; + 387 33 255 600

e-mail: [email protected];

web: www.bhnovinari.ba

Copyright © 2017. BH Novinari. Razvojna kompanija: Artflame Cyber Media